Atom,PeriyodikCetvel,Kimyasal Bağ-BileşikFormülü
19/12/2008  |  KİMYA | (0)yorum | 65596 kez okundu.

  

 A)  ATOMUN YAPISI 

Bir ELEMENTİN  TÜM ÖZELLİKLERİNE  sahip en KÜÇÜK birim ATOMdur.

1) Atomun KÜTLESİ= P +N =  Atomun ÇEKİRDEĞİNDE bulunan PROTON(P) + NÖTRONdan(N) oluşmaktadır.  

Yukardaki atom şemasına göre; ATOMUN KÜTLESİ: 18 proton + 20 nötron = 38 dir. =KÜTLE NUMARASI da denir.  

2) Atom NUMARASI= P =PROTON(P) sayısı  

Yukardaki şekilden ATOM NUMARASI = 18 proton =18 olarak buluruz.

3) Ortada proton ve nötronun bulunduğu yer, Atomun ÇEKİRDEĞİdir. Yani atomun KÜTLESİ =ÇEKİRDEKTEDİR.

Çekirdeğin dışındaki yörüngelerde ELEKTRONlar bulunur. Elektronlar hareket halindedir.

Kimyasal reaksiyonlarda, yer değiştiren veya hareket eden ELEKTRONlardır yani elektron sayılarında değişiklik olur. Kimyasal reaksiyonlarda , reaksiyona girenlerden biri elekton verir, diğeri elektron alır veya elektronu ortaklaşa kullanırlar. AMA PROTON VE NÖTRON sayılarında DEĞİŞİKLİK OLMAZ.  

4) NÖTR ATOMDA; PROTON SAYISI = ELEKTRON SAYISI dır.

Proton,  (+) yüklü  

Elektron, (-) yüklüdür.

5) Atom YÜKÜ = proton sayısı - elektron sayısıdır, yani protonu (+) olarak ve elektronu (- )olarak toplarız.

Yukardaki örnekte 18 proton ve 18 elektron bulunur. Atom yükü =p+e =(+18)+(-18)=0 olup NÖTR atomdur.

Örneğin; 24 elektron ve 18 protonu olsaydı, ATOM YÜKÜ = (+18) + (-24) = - 6 ,yani (-) yüklü İYON olur.

Proron saysıyla elektron sayısı eşit olmayan, (+) veya (-) yüklü olanlara  İYON denir.

Elektron sayısı > proton sayısıysa, (-) yüklü atomdur.

Örneğin;14 elektron ve 18 protonu olsaydı, ATOM YÜKÜ =(+18)+ (-14)= +4 ,YANİ(+) Yüklü atom olur.

Elektron sayısı(+) yüklü İYON olur.

 

6) Elektronlar yörüngelerde bulunur. Elektronun bulunduğu yörünge=n olsun.

Çekirdekten sonraki ilk yörünge, 1nci dir, bulunan elektron sayısı=2*(n kare) = 2* 1kare=2 elektronu var. 

İkinci yörüngede bulunabilecek elektron sayısı =                                =2*(2kare)=2*4=8  elektronu var.

Üçüncü yörüngede bulunabilecek elektron sayısı =                            =2*(3kare)=2*9 =18 elektronu var.

Dördüncü yörüngede bulunabilecek yörünge sayısı=                       =2*(4kare)=2*16=32 elektronu var.

7)  Bir elektronun SON YÖRÜNGESİNDE EN FAZLA 8 ELEKTRON BULUNUR.

Soygazlarda son yörüngede DAİMA 8 elektron doludur, yani son yörüngenin tüm elektronlerı mevcuttur, som yörünge DOLUdur, soygaz  elektron  VERMEZ ve ALMAZ da. Bu yüzden soygazlar bileşik YAPMAZ.

Periyodik cetveldeki en son sütun=8A grubu =SOYGAZ grubudur. (He-Helyum, Ne-Neon, Ar-Argon  gibi) 

8)SON YÖRÜNGEDEKİ ELEKTRON SAYISI = DEĞERLİK SAYISI dır 

A) Periyodik cetveldeki 1A, 2A, 3A  METAL leri

1nci sütun=1A grubudur ve DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI=1 olup ALKALİ METALleridir (Li-lityum, Na-Sodyum, K-Potasyum,...)

2nci sütun=2A grubudur ve DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI=2 olup TOPRAK ALKALİ metalleridir.(Be-Berilyum, Mg-Magnezyum, Ca-Kalsiyum,...)  

3ncü sütun=3A grubudur ve DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI=3 olup TOPRAK metalleridir.(Al-Alüminyum...)

DEĞERLİK ELEKTRONLARI 1, 2, 3 adet olan sırasıyla  1A, 2A,3A grupları METALDİR.  Yani az olan 1, ,2,3 er adetlik elektronları VEREREK BİLEŞİK YAPARLAR.

Elektron veren nötr atomun, elektronu(+) değerlikli, olurlar.

B) AMETALLER

4ncü sütun=değerlik elektronu 4 olan , C-Karbonla başlayan 4A- AMETAL Karbon grubu

5nci sütun=değerlik elektronu 5 olan , N-Azotla başlayan 5A- AMETAL Azot grubu

6ncı sütun=değerlik elektronu 6 olan, O-Oksijenle başlayan 6A-Ametal Oksijen grubu

7nci sütun=değerlik elektronu 7 olan, HALOJENlerin Ametal grubu.(F-Flor, Cl-Klor, Br-Brom, I-Iyot,...)

Değerlik elektronları 4, 5, 6, 7 adet olanlar  ELEKTRON ALMAK ve son yörüngelerini 8 e tamamlamak isterler. Elektron alanın, elektron sayısı > protın sayısı olur, yani (-) değerli İYON olurlar. 

B)PERİYODİK BETVEL

 9) Ametaller, ELEKTRON ALMAK İSTERLER  ve ELEKTRON İLGİSİ(=elektron alma isteği) YÜKSEKtir. ASİTLİK yüksek. 

(Metaller, elektron VERMEK  isterler, yani ELEKTRON ilgisi (=elektron ALMA isteği)  AZdır ve BAZİKLİK yüksek

B) PERİYODİK CETVELDE; 7 YATAY PERİYOT ile

                               8 tane DİKEY   A GRUBU (METAL, AMETAL, SOYGAZdan oluşan)  ve

                              10 tane DİKEY  B GRUBU METAL olmak üzere  18 dikey GRUP vardır.

8 tane     grubunun; 1A, 2A,3A grupları METALLER (elektron verir, +değerlikli)

                             4A, 5A, 6A, 7A (=Halojenler) grupları AMETALLER (elektron alır, - değerlikli)

                             8A ,SOYGAZLAR (elektron almaz ve vermez, bileşik yapmaz)

8 tane B  grubunun; 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 3tane 8B olarak 10 dikey grup vardır. B-Bileşikleri GEÇİŞ METALleri olup + veya - DEĞER ALABİLİRLER. 

***Aslında  3A, 4A, 5A, 6A, GRUBUNDA TARALI OLANLAR metal, DİĞERLERİ ametalDİR, YANİ BU GRUPLAR karışıkTIR.

 

10-1) Periyodik cetvelde;  elementler atom numarası=proton sayılarına göre sıralanır.

Atom numarası SAĞA ve AŞAĞI gidildikçe ARTAR.

A) 1 nci periyot, 1nolu Hidrojenle başlar.Hidrojen AMETaLdir.2numaralı He-Helyum(soygaz)la biter.2 grup vardır

B) 2nci periyot 3 nolu 1A-METALLE başlar, 10 numaralı 8A-SOYGAZ ile biter. 8 grup vardır.

C) 3 ncü periyot 11 ile 1A-METALLE başlar , 18 nolu 8A-SOYGAZLA biter. 8 grup vardır.

D) 4ncü periyot 19 nolu 1A-METALLE başlar , 36 nolu 8A-SOYGAZLA biter.

***4ncü periyotta  ilave 10 grup olan B GRUBU GEÇİŞ METALLERİ de vardır. 18 grup vardır.

E) 5nci periyot 37 ile 1A-METALLE başlar, 54 nolu-8A SOYGAZla biter. 18 grup vardır.

F) 6ncı periyot  55 ile 1A-METAL ile başlar, 86 no -8A SOYGAZLA biter. 32 grup vardır. 

***Yani atom numarası=3 ile 10 arasında (3 ve 10 dahil)  2nci periyot olup 8 grup var,

            atom numarası =11 ile 18 arasında (11 ve 18 dahil) 3ncü periyot olup 8 grup var,

           atom numarası=19 ile 36 arası (19 ve 36 dahil) 4ncü periyot olup 18 grup var,

           atom numarası=37 ile 54 arası (37 ile 54 dahil) 5nci periyot olup 18 gerp vardır.

****3 , 11 , 19, 37 nolular 1A grubundalar (3,  3+8=11, 11+8=19, 19+18=37 dikkattt

****10, 18, 36, 54 nolular 8A grubundalar.

10-2) KURALA): AYNI PERİYOTTA  SAĞA giderken

              1-   Atom no =p=e  ARTAR.

              2- Atom ÇAPI KÜÇÜLÜR(artan protonlar, elektronları çekerek daha küçük hacime sıkıştırır. 

              3-Değerlik elektronları ARTAR.(GRUP NO ARTAR.)     

              4-Ametallik ARTAR,                                         metal özelliği azalır

              5-Elektron alma(elektron ilgisi) ARTAR,     Elektron verme AZALIR. 

              6-Asitlik  ARTAR,                                              Bazlık AZALIR     

B) AYNI GRUPTA  YUKARI ÇIKARKEN;

          1-Atom no=p=e AZALIR.

          2-Atom çapı AZALIR.  (ATom no azaldığından elektron sayısı azalır, çap azalır)

          3-Değerlik elektron DEĞİŞMEZ (AYNI grupta SABİT)

          4-Ametalik ARTAR  ,                                         Metallik AZALIR

          5-Elektron alma (elektron ilgisi) ARTAR,     elektron verme AZALIR

         6-Asitlik ARTAR,                                                 BAZLIK azalır.

C) ÖZET:   Periyodik Cetvelde  SAĞA ve YUKARI  gidildikçe;

              * ÇAP, 

                 METALLİK özelliği,

                ELEKTRON verme,

               Bazlık   AZALIR.     AMA ( Ametal özelliği, 

                                                            Elektron alma-elektron ilgisi

                                                             Asitlik  ARTAR 

Örnek1) A11,   B20,  C17,   D36  elementlerinin periyodik cetveldeki yerini bulalım.

 A) Nötr  Atomda  PROTON NO =ATOM no =11  den 11 nolu elementin 3ncü periyotta olduğunu söyleriz ve  11 nolu element aynı zamanda 1A grubundadır

Periyodik cetvelde 3ncü periyotta ve 1A grubundadır.  Yani değerlik elektronu=1 tanedir ve bu 1 elektronu da VERMEK ister, METALdir ve (+1) iyonu olur

B) B20 deki 20 proton =atom no  19 ile 36 atom nolarının olduğu 4ncü periyottadır. Atom no=19 olsaydı, 1A grubunda olacaktı. AMA atom no=20 olunca da 1A nın sağındaki 2A GRUBUNDA olacaktır.

C) C17 deki proton=17, 11 ve 18 noların bulunduğu 3ncü periyottadır.

11 proton olsaydı; 1A grubu olurdu.  18 protonu olsaydı; 8A grubu olurdu.  17 protonda   8A grubundan 1 önceki 7A grubundan olacaktır.

D) D36 daki  36 proton, 19 ile 36 nın bulunduğu 4ncü periyottadır.  36 proton, 8A grubundadır, soygazdır, değerlik elektronu=8 dir ve elektronları doludur, elektron almaz ve vermez, bileşik yapmaz.

C) KİMYASAL BAĞLAR

Bileşiğin molekülündeki  atomları birarada tutan kuvvettir.

A) Metal ve Ametallerin ELEKTRON ALIŞVERİŞİYLE  (METAL verir, AMETAL alır) oluşturdukları bağa İYONİK BAĞ denir. Böyle oluşan bileşiğe de İYONİK BİLEŞİK denir. 

** 7A grubu halojenler AMETALdir ve değerlik elektronu=7 dir. 1 elektron alarak son yörüngesini 8 e tamamlamak ister.  Cl-kLOR , 7A grubundan bir halojendir ve değerliği  -1 dir.

**1A grubunda Na-Sodyum , METAL dir ve değerlik elektronu=+1 dir ve bunu VERMEK ister. Değerliği =+1 dir.

Metal olan Na-Sodyum(+1) ile Ametal olan Cl-Klor (-1) İyonik bileşik yaparlar. Formülü;

 NÖTR BİLEŞİK oluşturacak şekilde; NaCl olur.  (Na değeri  +  Cl değeri)= (+1) + (-1) =0 oldu, bileşik nötr oldu.  

B) Mg-Magnezyum, 2A grubu METALdir ve değerliği =+2 dir.

   Cl-Klor, 7A grubu AMETALdir ve değerliği=-1 dir.

Metal ve ametalden oluşan bileşik, İYONİK BİLEŞİKtir.

Bileşiğin formülü:  Mg(+2)  +  Cl (-1) de NÖTR yani yüklerin toplamı=0 olması için Cl dan 2 tane almalıyız.

Bileşiğin formülü: MgCl2 olur.  ( Mg (+1)  + 2 tane Cl(-1) =+2 + (-2) = oldu. 

B) 2 AMETAL elektronlarını ORTAKLAŞA kullanarak KOVALET BAĞ oluşturup, kovalent bileşik YAPARLAR.

CO2, KOVALENT bileşiktir. C-Karbon, 4A grubundan Ametaldir.

                                   O-Oksijen, 6A grubundan Ametaldir.

C ve O gibi 2 ametalden oluşan bağ, KOVALENT BİLEŞİK yapar.  

DİKKAT: 1A  ile 2A  METALl  grupları   (+2)değerli  ve  

                      7A-HAlojenler           (-1)değerlidir.

                     8A-Soygazlar  bileşik yapmaz.

                     3A, 4A, 5A, 6A, grupları metal ve ametal KARIŞIKtır. 

 3A da en üstteki ametaldir. Al-Alüminyum, METALdir ve +3 değerlidir.

 4A da  +4  veya  -4 değerli olabilir. C-Karbon AMETALdir.

5A da   +5   veya -3 değerli olabilir. N-Azot  ve       P-Fosfor  AMETALdir.

6A da  +6 veya    -2 değerli olabilir. O-Oksijen ve  S-Sülfür AMETALdir.

7A  da F-Flor,   Cl-Klor, Br-Brom,  I-Iyot  AMETALdir.

1A daki  1 nolu element  H-Hidrojen METAL değil, AMETAL dir.   

C) CO2 de 2 FARKLI AMETALin oluşturduğu kovalent bağ, POLAR dır

O2,  H2,  Cl2,  Fl2, I2, Br2, N2 gibi AYNI 2 AMETALİN yaptığı kovalent bağ, APOLAR dır.   

Örnek2) Kütle no=34  ve Atom no=16 olan  (+5) değerli A iyonunun  Proton, nötron ve elektron sayısı=??

Proton sayısı = Atom no olduğundan   proton sayısı=16 olur.

Nötron sayısı + proton sayısı = Kütle numarası olduğundan , nötron sayısı = 34 - 16 = 18 olur.

A, (+5 değerli İYON OLMAYIP) NÖTR olsaydı; elektron sayısı = proton sayısı  olacaktı.

A, nötr olsaydı, elektron sayısı = 16 olacaktı.

+5 değerli  A iyonunun elektronu  , nötr halinden 5 eksik olmalı ki; değeri +5 oluyor.

O halde, +5 değerli A iyonundaki  elektron sayısı = 16-5 =11 olacaktır.

Kontrol edelim:  İyon değeri = (+proton) + (-elektron) = (+p) + (-e)

                            +5      = (+16 )     + (-e )

                              e=   11  olmalıdır.

Örnek3) Atom no=38 olan ve (+3) değerindeki A iyonunda,  nötron elektron sayısından 6 fazlaysa,  A nın kütle numarasını bulalım.

Atom no = proton sayısı =38  ve

Nötr atomda  elektron sayısı =proton sayısı OLMALI  :   elektron sayısı =38 olmalı

AMA  iyon değeri = (+p) + (-e) = (+38) + (-e) = +3   den     38-3 =e  ve e=35 olur.

nötron sayısı = elektron sayısı + 6 = 35+6 =41

Kütle no= proton + nötron = 38 +41 =79 olur.

Örnek4) Hangisi aynı elementin iyonlarıdır??  

KURAL : AYNI ELEMENTİN İYONLARININ PROTONLARI EŞİT OLMALI  

           İyon yükü        Proton          elektron  

A            -2                 8                10

B            -3                 7                10

C            +5                7                 2

D            -2                8                 10

*B ve C  nin   proton sayıları eşit=7 ama elektron sayıları farklıdır.(B nin e=10  ve C nin e= 2 )Aynı elementin iyonlarıdır

**A ve Dnin proton sayıları eşit=8 ama elektron sayıları da eşit =10          aynı elementin iyonları DEĞİL.

öRNEK5-a) B nin  a  iyonu  3 elektron alınca, iyon yükü = A  nın (-1) yüküne eşit oluyorsa  a=???

KURAL: B nin a iyonu  3 elektron alınca  :  a + (-3) = a-3 olur

a-3 = -1    a= +2 olur.

Örnek5-b) B nin  a iyonu 3 elektron verince, iyon yükü = A nın (-1) yüküne eşit oluyorsa  a=???

KURAL: B nin a iyonu 3 elektron verince :  a - (-3) =a+3 olur.

KURAL: (-4 )değerli A iyonu,   3 elektron verince, (-1) değerli A İYONU OLUR.

Örnek6) İZOTOPLARDA 

           protonlar eşit  ve

           nötronlar farklı olmalı. İzotopların kimyasal özellikleri aynı, FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ farklıDIR.

İzotopların AYNI ELEMENTLE yaptığı bileşiklerin FORMÜLÜ AYNI ama (molekül ağırlığı =kütle numarası ) farklıdır. Çünkü izotoplarda, protonlar AYNI nötronlar FARKLIdır Yani

                                               ATOM NO AYNI, KÜTLE NO FARKLI

***iZOTOP iyonlarının elektron sayıları FARKLIysa,  kimyasal özellikleri farklıdır.

Örnek7)

 

B nin elektron sayısı = proton sayısı = 6  olup  NÖTR dür.

A ve B nin proton sayıları eşit=6 FAKAT elektron sayıları FARKLI (A nın=2 ve B nin =6)

Elektron sayıları farklı olduğundan, kimyasal özellikleri farklıdır. 

KURAL: ATOMUN KÜTLESİ =ÇEKİRDEKTE DİR. AMA

          ATOMUN HACMİ =ÇEKİRDK + elektronların hacmi    dir.

**PROTONU ÇOOOOK OLAN yani  atom numarası çok olan  ya da

periyodik cetvelde sağa VE aşağı  giderken atom numarası ARTAR ve HACİM BÜYÜR

ÖRNEK8)

 

Yukardaki şekilden, A atomundan iyon oluşurken, elektronların AZALMAKTA olduğunu görüyoruz.

O halde; A atomu,   İYONA DÖNÜŞÜRKEN hacmi AZALMAKTADIR. (Çünkü elektron kaybediyor, veriyor, + değerli iyon olurken

DAİMA  KÜTLE NO =PROTON sayısı + NÖTRON sayısı    SABİTTİR, KÜTLE DEĞİŞMEZ(Kimyasal reaksiyonlarda)

 

Örnek9) Anın +1   ,   Anın -2   ve  Anın +3  iyonlarına ait toplam elektron sayısı =58 ise, atom no yu bulalım.

Nötr A nın elektron sayısı =e olsun.

A nın              +1 iyonunun e sayısı :  =e-1

A nın              -2 iyonunun e sayısı  =e+2

A nın              3 iyonunun e sayısı =e-3  olur.

(e -1) + ( e+2) + (e-3) = 58    e=20  ve

Nötr atomda proton = elektron =e olur.   p=20 olur.

KURAL: Atom no, Nükleon =kütle no =atomun kütlesi, elektron dağılımı, periyodik cetveldeki yer, bileşik formülü, değerlik elektronu DAİMA  NÖTR ATOMdan hesaplanır. İyonu veriliyorsa, önce nötr atoma dönmeliyiz.

 

Örnek10) B elementinin  a iyonu 3 elektron aldığındaki iyon yükü,  A nın 2 elektron verinceki iyon yüküne EŞİTise a=?                           

                                a  (-3)                                      =  - (-2)

                                a -3                                             = +2

                                                                             a=5 olur.

Örnek11) Elektron dağılımında  4ncü enerji seviyesinde 4 elektronu bulunan +3 yüklü A atomunun proton sayısı =atom no ???    

DİKKAT:) +3 iyon iken; yani  3 elektron vermiş bir atomun 4 ncü seviyesinde 4 elektron varsa; NÖTR halindeyken elektron sayısı = +3 iyonun elektron sayısı + 3  olmalıdır.  

       

üSTTEKİ ŞEKİL GİBİ ÇİZELİM; 1NCİ seviyedeki  e sayısı =2

                                        2nci seviyedeki e sayısı =8

                                        3ncü seviyedeki e sayısı=8

                                        4ncü seviyedeki e sayısı= 4 +3 =7 olur

TOPLAM ELEKTRON SAYISI = 2 + 8 + 8 + 7 =25

ÖRNEK12)  

 

 

ÖRNEK13)öZELLİKLE  İYONUN periyodik tablodaki yeri de sorulabilir.

9 atom numaralı  ve  -2  iyonlu F atomunun periyotta yerini bulmak istersek;

NÖTR atomda   proton =elektron =atom no =9 un üzerine  -2  iyonun 2 fazla elektronunu EKLEMELİYİZ.

11 ELEKTRONLU iyonun yeri    2+ 8 +1 yazarsak; 3ncü periyotta ve 1A grubundadır.

Örnek14)

 

 

 

 

a)  A -metal ile B-ametal  arasonda  İYONİK BİLEŞİK oluşur. Ama bileşiğin yük toplamı=0 olmalı

       A                 B

   (+2) * a  + (-3) * b  =0 İÇİN   a=3  ve  b=2 olmalı.  FORMÜL: A3B2

b) A-metal  ile  C-ametal  arasında iyonik bileşik olur.

         A                C

       (+2)    +   (-2)     =0    oldu zaten.     FORMÜL: AC

KURAL: İyonik bileşiklerde önce METAL yazılır

c) B-ametal   ile  C-ametal  arasında  KOVALENT BİLEŞİK olur.

         B                 C

    (-3)              (-2)                        ile    FORMÜL :  B2C3  

(-3)*b + (-2)*c    den  b=2  ve c=3   den  (-6) + (-6) olarak elektronları ortaklaşa kullanırlar. 

KURAL: Kovalent bileşikler okunurken ÖNCE SAYILAR okunur.   N203 : azot TRİ oksit  gibi okunur. 

Örnek15-A) Atmno=7 olan  (-3)değerlikli N-iyonuyla  (N-iyonunun elektron sayısı = 7 + 3=10),

              Atom no=9 olan   (-1) değerli F-iyonunun (F-iyonunun elektron sayısı=9+1 =10 )

ELEKTRON SAYILARI EŞİTTİR ve bundan dolayı İZOELEKTRONİKtirler (elektronları eşittir)

KURAL: Elektron sayı ve dağılımları EŞİT olan 2 elementin kİMYASAL ÖZELLİKLERİ benzer,

                                                                                                       FİZİKSEL özellikleri FARKLIdır.(izotop gibi) 

B) Proton sayıları(=atom no) AYNI ve kütle no AYNI( nötron aynı) olan atomlarda  KİMYASAL Özellik AYNI,

                                                              (izotop, izoelektronik gibi)              FİZİKSEL özellik  FARKLI

olan  ve REAKSİYONLARDA FARKLI ürün yapanlar ALLOTROPtur. Yani AYNI CİNS atomlar FARKLI bağlıdır.

Örnek: Oksijen= O2  ve Ozon =O3 deki AYNI CİNS atom farklı bağlanarak farklı ürün yapmıştır.

         Elmas ve grafit, C-Karbonun , Kırmızı ve beyaz fosfor da fosforun allotroplarıdır.

Örnek16)

 

A- 1 A grubundaki TEK Ametal olan H-hidrojen

B ve E, 1A grubu ALKALİ METALİ

G- 2A TOPRAK ALKALİ grubu

F-  B grubu GEÇİŞ METALİ

C- 6A grubu AMETAL (karbon gubu)

R- 4A grubu METAL

S- 4A grubu AMETAL

M- 5A grubu AMETAL

N- 5A grubu METAL

D- 7A AMETAL(HALOJENLER)

H-  8A SOYGAZ 

 
 
 
 
  Henüz Eklenen Haber Olmamış.