MaddeninAyırtedici ve OrtakÖzellikleri
01/09/2008  |  FİZİK | (0)yorum | 26579 kez okundu.

 1) MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

a)  d-yoğunluk,

b)  Erime noktası = Donma noktası(erime sıcaklığı=donma sıcaklığı olup su sıfır derecede donar ve erir)  

Buharlaşma noktası= Yoğunlaşma noktası(iki sıcaklıkta eşittir ve su100 derecede buharlaşır veyoğunlaşır

c)  Çözünürlük,

d)  İletkenlik,

e)  Esneklik(sadece katılar esner ve katılar için ayırt edici özelliktir ) 

f)  Genleşme (sadece katılar ve sıvıların hacmi, sıcaklık arttıkça genişleyebildiğinden, sadece katı ve sıvılar için ayırt

edici özelliktir) maddenin ayırt edici özellikleridir

*Maddenin ayırt edici özelliği , maddenin maddenin miktarına bağlı olmayıp ,maddenin cinsine bağlıdır ,yani demirin

ve bakırın ayırt edici özellikleri farklıdır ve demirin miktarı değişse de , sıcaklık ve basınç değişmediği sürece demirin

yoğunluğu sabittir ve bu değişmeyen yoğunluktan bir maddenin demir olduğunu anlarız.Bu özellikleri maddelerin

cinslerini ayırtetmek için kullanırız. Fakat sıcaklık ve basınç sabit olmalıdır.  Yani AYNI SICAKLIK VE BASINÇTA

maddenin ayırtedici özellikleri geçerlidir

2 )MADDENİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Her maddenin

M-Kütlesi,

V-Hacmi vardır  

Eylemsizliği  vardır.    

*Maddeleri bu özelliklerle ayırt edemeyiz, ORTAK ÖZELLİKLERDİR.,tüm maddelerde vardır. 

Örnek1) Erimiş (sıvı halde) bakırın içine, katı bakır çubuğu atarsak; bakır çubuk dibe batar. Çünkü;

a) Dibe batan katı bakır çubuğun yogunluğu, sıvı bakırdan  daha fazladır

b) Sıvı hale gelmesi için bakırın ısı alması gereklidir, ısı alan sıvı bakırın sıcaklığı yükselerek kinetik enerjisi artmış, hal

değiştirirken potansiyel enerjisi artmış, sıvı hale geçmiş, tanecikler arası boşluk artmış, sonuç olarak HACMİ

ARTMIŞTIR. d-yoğunluk=Mkütle/Vhacim formülünde, paydadaki kütle sabit, ama paydadaki hacim arttığından  sıvı

bakırın yoğunluğu azalmıştır. Böylece daha büyük yoğunluklu  katı bakır çubuk, sıvı bakırda BATAR 

Örnek2) Açık havada ,ağzı açık kapta 25 derecede bulunan saf sıvı maddenin yoğunluğunu artırmak için;

a) d=M/V formülünde kütle sabit olduğundan, yoğunluğun artması için, V-hacmin azalması lazım ve hacmin azalması

için de sıcaklığın azalması (maddedeki tanecikler arası boşluk azalmalı)gereklidir.

b)Kaptaki sıvıdan daha soğuk bir sıvı eklersek de sıcaklığı düşürebiliriz, böylece hacmi azalır ve yoğunluğu artar

Örnek)Saf bir sıvını kütle-hacim grafiğinde ; kütle arttıkça hacim de artıyorsa ve doğrunun eğimi değişmiyoras;

SICAKLIK DEĞİŞMİYOR demektir. Şayet kütle sabit ama hacim artıyorsa; d=M/V forrmülünden yoğunluğun azaldığını

anlarız, yani sıcaklık artıyor demektir. **Hal değişirken sıcaklık sabittir, katıdan sıvıya veya sıvıdan gaza geçerken

hacim artacaktır, ama hal değişirken sürekli hacim artamaz. 

Örnek3)

 

Hacim - kütle grafiği verilen maddelerde,  en büyük özkütle=yoğunluklu maddeyi bulmak istersek ; aynı

hacimden dik bir çizgi çizelim. En büyük Kütleyi gösteren  madde en büyük yoğunlukludur. Eşit hacimden bir dik

çıkarak, hacmi sabit tuttuğumuzdan,  d=M/V formülünde  M-kütlesi fazla olanın özkütlesi de en büyük olur.

ŞEKİL1 de  A nın KÜTLESİ    >  B nin KÜTLESİ   > C nin KÜTLESİ  olur. O halde

              A nın YOĞUNLUĞU > B nin YOĞUNLUĞU > C nin YOĞUNLUĞU dur.                            

*Dikkat sıvıların aynı sıcaklıkta olması lazım 

Örnek4) 20 derecede a maddesi ile 30 derecede b maddesinin kütle(y axis)-hacim(x axis) grafikleri çakışık yani aynı

ise yoğunlukları aynı demektir. FARKLI SIVILARDA YOĞUNLUKLARI EŞİT OLAN MADDELERİN YOĞUNLUKLARI AYNI

OLAMAZ, YÜKSEK SICAKLIKTA OLANIN YOĞUNLUĞU BÜYÜKTÜR. 30 derecedeki b nin hacmi fazla sıcaklıktan daha

artmış olup yoğunluğu da daha azalarak ,20 derecedeki a maddesinin yoğunluğuna eşit olmuştur. b maddesi 20

dereceye soğutulsa, hacmi küçülecek ve yoğunluğu da artacaktır.  

Örnek5)Suyun katı hali olan BUZ , 4.örnekte olduğu gibi, niye suda batmaz? Buz, suda yüzdüğüne göre, buzun

yoğunluğu  sudan  küçük olmalıdır. EVET, SU-BUZ örneği anormaldir. (Suyun 4 derecedeki yoğunluğu maksimumdur

ve hacmi de minimumdur.) Sıcaklık 4 dereceden  0 dereceye azalırken, yani su donup buz olurken; sıcaklık

AZALIRKEN (tüm diğer maddelerde olduğu gibi HACİM AZALMAZ),  ANORMALCE hacim  ARTAR VE BUZUN

YOĞUNLUĞU DA azalmış olur,böylelikle buz  suda yüzer.

Suyun sıcaklığı  4 dereceden artarken diğer maddeler gibi normal davranır vr sıcaklık arttıkça hacmi artar.

SADECE 4 derecenin solunda, yani 4 den  soğurken hacmi AZALMAZ, ANORMALLEŞİR VE HACMİ ARTAR.

öRNEK6)Kütle-hacim  grafiklerinde, Aynı hacimde  yoğunluk artamaz. d=M/V den m-kütle DAİMA sabit

olduğundan, yoğunluk artıyorsa, hacim artmalıdır. 

Sıcaklık sabitse, doğrunun eğimi =M/V sabit olup özkütle=yoğunluğu verir. Özkütle(y axis)-hacim(x axis) veya

özkütle(y axis)* kütle(x axis)  grafiklerinde, özkütle sabit kalarak, hacim artabilir veya kütle artabilir, Artmaları aynı

maddeden aynı sıcaklıkta kaba madde ekleniyor demektir.

Örnek7) Hacim, Yoğunluk, Kütle, Esneklik, Akışkanlık ,Eylemsizlik, Genleşme gibi özelliklerden,

a) Aynı koşullarda(aynı sıcaklıkta ve basınçta) tüm maddeler için ayırtedici özellik YOĞUNLUK tur

Aynı koşullarda, AYNI MADDENİN KÜTLESİ ARTTIKÇA HACMİ DE ARTAR. Kütle(y axis)/ Hacim(x axis) grafiğinin

eğimi=yoğunluk olup SABİT tir. YOĞUNLUK, KÜTLENİN HACMİNE ORANIna eşittir. Farklı maddelerin eşit hacimlerinin

kütleleri farklıdır, yani özkütleleri farklıdır. 

b)Hacim, Kütle, Eylemsizlik maddelerin ortak özelliğidir, maddeleri  bu özelliklerle ayırtedemeyiz maddenin  miktarına

bağlı özelliklerdir. Ayırtedici özellikler madde miktarına değil, maddenin cinsine bağlıdır.

C)Esneklik katı maddelere , Akışkanlık  ve Genleşme de sıvı ve gaz haldeki maddelere ait ayırtedici özelliktir

Örnek8)Gazların bir hacim ve şekli yoktur, içinde bulunduğu kabın hacmini ve şeklini alır, sıkıştırılabilirler,akışkandırlar.

Gazların hacmi sıcaklık ve basınç gibi dış şartlara göre değişir.

Katı maddelerin belli şekilleri ve belli, sabit hacimleri vardır.

Sıvı maddelerin belli bir şekli yoktur, kabın şeklini alırlar, akışkandırlar,belli bir hacimleri vardır. sıkıştırılamazlar.

Uzayda yerkaplayan yani hacmi olan ve kütlesi olan MADDEdir.Işık, ses madde değildir, hava, tuz, şeker, cam

maddedir. 

Örnek9)Kütle(y axis)-Hacim(x axis) grafiğinde; Aynı hacimde (eşit hacimde) 30 derecede a sıvısının kütlesi=2m 

ve 10 derecedeki b sıvısının kütlesi=m dir.

b sıvısının 10 derecede yoğunluğu=d=m/v  ise, 30 derecedeki a sıvısının yoğunluğu=2m / v den  2d olarak

bulunur.Farklı sıcaklıklarda farklı maddelerin yoğunlukları farklı bulunmuştur. Yoğunluklar aynı mı değil mi, veya a ile b

sıvıları aynı mı değil mi BİLEMEYİZ. Aynı şartlarda (aynı sıcaklık ve basınçta) ayırtedici özellik olan, yoğunluk eşit

olsaydı , aynı maddeler diyebilirdik. 

 
 
 
 
  Henüz Eklenen Haber Olmamış.